Ge Wit Ut Mar Nooit

Rippetisie lokasie: De Kemiel
Opgericht in: 1997
Aantal leje: 18
Omepeets: www.gewitutmarnooit.nl

Bendleje van Ge Wit Ut Mar Nooit

Dirk Proost (man) - saksefòòn
Geert de Krom (man) - trombone
Graham Philips (man) - bekkes
Hans Withagen (man) - trompet
Jesper Kramer (man) - bekkes
Jochem Witjes (man) - trompet
Leonard Bogers (man) - trombone
Maarten Hogewoning (man) - gròte trom
Maarten van den Boom (man) - klarinet
Mathieu Almekinders (man) - trompet
Paul van Roosendaal (man) - kleine trom
Rob Franken (man) - saksefòòn
Rob Hommes (man) - trompet
Rudy Langenberg (man) - trompet
Stefan Malee (man) - trombone
Teun Dietvorst (man) - trompet
Tom Huigen (man) - klarinet
Yasta Michielsen (man) - soezafòòn