Atteffekan

Rippetisie lokasie: onbekend
Opgericht in: 1980
Aantal leje: 13
Omepeets: www.atteffekan.nl

Bendleje van Atteffekan

Arjan Flipsen (man) - bariton
Dirk Baauw (man) - kleine trom
Frank Soffers (man) - trombone
Jan Pieter Bruijs (man) - bekkes
Jean Jacques van Giels (man) - trombone
Koen Zuidhof (man) - trombone
Marc Janvier (man) - bariton
Marc van Eekelen (man) - trompet
Marco Aarden (man) - gròte trom
Mark de Kramer (man) - trombone
Pascal van Eekelen (man) - trompet
Paul Musters (man) - trompet
Rob van Terheijden (man) - trompet