Un 'Opke Leut

Rippetisie lokasie: De Mortier
Opgericht in: 2000
Aantal leje: 15
Omepeets: www.unopkeleut.nl

Bendleje van Un 'Opke Leut

Albert van Wijnen (man) - trompet
Bram Stoffels (man) - trombone
Chris de Keijzer (man) - trompet
Dave v/d Burg (man) - trompet
Jeffry van Mechelen (man) - trombone
Jeroen Wiegeraad (man) - trombone
Jori Havermans (man) - klarinet
Jurgen Wiegeraad (man) - trompet
Luc van der Velde (man) - bekkes
Nick van der Velde (man) - kleine trom
Peter Musters (man) - trompet
Remco Bedaf (man) - trompet
Robbie Brouwers (man) - trompet
Ruud de Krom (man) - trombone
Ruud Herrings (man) - gròte trom
Sjoerd Lambrechts (man) - soezafòòn