Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2020

'S-Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boereploeg
Pliesie-kepèl (Lat Mar Ore!)
Boerebrik mè voorzitter SV
Dweilbend Boerenverdriet
Blauwe Schuit mè De n'Ond van Ellewie en de Narrekes
Spuit 11 Kepèl (Leutig Spul)
Spuit 11
Dweilploeg
L.O. De Leutige Krabben
Gròòtste Boer
Prinsekepèl (Krabbestamp)
Prinsewage (De Rijpe Sperries)