't VastenavendNuuws


De Peperbus è z'n kiel aan!

Eila, Peperbus. Wa leuteg dagge oew kiel wir aan et

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 11-02-2018

Lat d'n ond mar zitte wint 't 48ste Dweilbendfestival.

In 'n overvolle artverwermende Stoelemat wier vandaag 't 48ste Dweilbandfestival ge'ouwe. 'T spits wier afgebet...

Lees wijer

Krabbegat 10-02-2017

Ge Wit 't Mar Nooit kom mè Bééstachtege Selfie Epp.

Al 'n aantal jaar et dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit 'n eigeste epp. Fleet jaar wier d'epp nog g'updeet mee de lò...

Lees wijer