Jubileum button Wa d'n Uis'ouwe.

  • Krabbegat 15-11-08

Jubileum button Wa d'n Uis'ouwe

Dweilbend Wa d'n Uis'ouwe besta d'ellef jaar. Dèèrom ebbe ze een jubileum button uitgebrogt die op ellef ellef ceremoniejeel is ont'uld.
De button kost één euro en is te kòòp bij Wa d'n Uis'ouwe's tuis'ave kefee De Kaai en bij de bendleje zellef agge ze tege komt. Agge echt nie ken wachte kende de button ok bestelle op www.debergseleutbrigade.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...